OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Úvodní a všeobecná ustanovení

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím e-shopu z.s.PermaNet, a jsou součástí kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím tohoto e-shopu. Kupující je povinen se s nimi před odesláním objednávky seznámit a odesláním objednávky zboží s nimi vyjadřuje svůj souhlas.
 • 1.2. E-shopem z.s.PermaNet se rozumí internetový obchod nacházející se na adrese www.permanet.cz/OBCHOD (internetové stránky), včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboží nabízených v tomto internetovém obchodě.
 • 1.3. Provozovatelem e-shopu z.s.PermaNet, dodavatelem a prodávajícím objednaného zboží je PermaNet z.s. -vzdělávací a kulturní organizace se sídlem Růžďka 328, 756 25 Růžďka, IČ: 26559803, DIČ: CZ26559803, zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ostravě.
 • 1.4. Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která v e-shopu z.s.PermaNet učinila objednávku.
 • 1.5. Kupujícím se rozumí zákazník, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu.

2. Objednávka

 • 2.1. Prezentace zboží na internetových stránkách nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen„OZ“).
 • 2.2. Nabídkou na uzavření kupní smlouvy je až řádné vyplnění objednávky konkrétního zboží zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu ze sekce Košík. Neprodleně po doručení této objednávky provozovateli internetového obchodu bude zákazník informován e- mailem o doručení objednávky.
 • 2.3. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží.

3. Kupní smlouva, cena zboží

 • 3.1. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena až v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující vyřízení objednávky.
 • 3.2. Cena zboží je smluvní a aktuálně platná k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Cena zboží je konečná včetně DPH. Cena zboží však neobsahuje cenu za služby spojené s jeho dodáním kupujícímu (dále jen „přepravné“). Přepravné je zákazníkovi vyčísleno před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží.
 • 3.3. Zboží zůstává až jeho do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

4. Dodací a platební podmínky, odběrní místa

 • 4.1 Zásilku s aktuálně dostupným zbožím připraví prodávající nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy k osobnímu odběru na místě zvoleném kupujícím v objednávce v sekci. Obsah nákupního košíku (odběrní místo) nebo ji jako balík předá (poštovní přepravce) k přepravě do místa zvoleného kupujícím v objednávce (dodací adresa).
 • 4.2. Odběrními místy pro osobní odběr zboží jsou tato pracoviště prodávajícího: Růžďka 328. O připravenosti zboží k odběru je kupující informován e-mailem. Objednané zboží je možno převzít zpravidla jen v pracovní dny v denní době, podle předchozí dohody s prodávajícím.
 • 4.3. Kupující se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím na zvoleném odběrním místě nebo od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení prodávajícího (e-mailová nebo SMS zpráva) nebo poštovního přepravce o připravení zásilky k osobnímu odběru či doručení. Pokud si kupující v uvedené době zásilku nepřevezme, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V tomto případě se však kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a přepravou kupujícím nevyzvednuté zásilky, a tyto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit. Nárok na zaplacení uvedených nákladů je prodávající oprávněn si započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, byla li již zaplacena.
  4.4. Platba za objednané zboží se uskutečňuje v případě osobního odběru za hotové.
  4.5. Cenu za zboží a přepravné vyúčtuje prodávající řádným účetním dokladem přiloženým (přibaleným) ke zboží.
  4.6. V případě zaslání zboží prostřednictvím poštovního přepravce bude prodávající účtovat přepravné dle hmotnosti zásilky (včetně DPH): do 0,5 kg 60,- Kč, nad 0,5 kg 100,-Kč

5. Záruka a reklamační podmínky

 • 5.1. Na koupené zboží se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na: opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním, vady vzniklé neodborným užíváním zboží, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo k jinému účelu, než k jakému je věc obvykle užívána, vady způsobené mechanickým poškozením.
 • 5.2. Kupující je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.
 • 5.3. Reklamaci koupeného zboží a nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání kupujícího vůči prodávajícímu, lze uplatnit písemně v elektronické podobě zprávou zaslanou na adresu info-permanet@seznam.cz nebo dopisem na adresu: PermaNet z.s., Růžďka 328 nebo osobně, v době po předchozí dohodě, na odběrním místě, kde bylo zboží kupujícím převzato. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a e-mailový nebo telefonický kontakt na kupujícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 6.1. Je li kupujícím spotřebitel (§ 419 o.z.) má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 • 6.2. Při odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 6.1. shora, je  kupující povinen do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu do místa jeho sídla zboží, které od něho na základě zrušené smlouvy obdržel. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující ze svého.
 • 6.3. Kupující má nárok na vrácení zaplacené kupní ceny za zboží, včetně nákladů na jeho dodání, pokud vrácené zboží není poškozené nebo jinak znehodnocené. Náklady na dodání zboží prodávající kupujícímu vrátí ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s přepravou a platebním stykem. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Odesláním objednávky dává zákazník provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 • 8.2. Kupující – spotřebitel bere výslovně na vědomí, že případné spory z uzavřených kupních smluv je možno řešit i mimosoudně. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení sporů je: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236, Web: http://www.coi.cz
 • 8.3. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.


Obchodní podmínky platí od 20. listopadu 2019

Buďme v kontaktu!

Novinky přes e-mail